Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 316  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2013เครื่องกรองแคดเมียมทางชีวภาพ โดยราจากตะกอนดิน ห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากทินพันธุ์ เนตรแพ
2013ศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนธนสิทธิ์ คณฑา
2014แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรอุไรพร กะระกล
2014รูปแบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวอภิปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์วุฒิชัย พิลึก
2014ผลของเหล็กคีเลตและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำขาไก่ด่าง (Hygrophila polysperma) และ โรทาล่า (Rotala macrandra)สุรภี ประชุมพล
2014การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
2014การวิเคราะห์ปัจจัยการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วรพรรณ เจริญขำ; ไอริน ชุ่มเมืองเย็น; พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
2014การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์สุวชัช พิทักษ์ทิม; วนัช คุ้งบรรพต; ลฎาภา แผนสุวรรณ์
2014สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วชิรา รินทร์ศรี; ลักษมี งามมีศรี; ภัทราพร รินทร์ศรี
2014สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภัทรา บุญนิธี; วันวิสาข์ พูลทอง
2014การศึกษาผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014ผลเฉลยรูปแบบปิดของสมการการอัดตัวระบายน้ำ ความเครียดเท่า โดยวิธีการแยกตัวแปรชญานันทน์ ทองดี; สุเทพ นิ่มนวล
2014การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบแผงรับความร้อนรังสีอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์; ปฐมพงค์ จิโน; ถิรายุ ปิ่นทอง
2014การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เกมวี ในวิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 10 - 12 ปีธนสิริ โชคทวีพาณิชย์; สยาม ทองใบ; ทินกร ชอัมพงษ์; วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์; สมบัติ ศรีทองอินทร์
2014การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าโพ จังหวัดอุทัยธานีนวพร ประสมทอง
2014การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์คุณากร กรสิงห์; ณัฐชัย นิ่มนวล
2014การพัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ดนธินี ฟองคำ
2014เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล; ถิรายุ ปิ่นทอง; โกเมน หมายมั่น; ธีรพจน์ แนบเนียน