วิจัย Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การศึกษาสิทธิชุมชนในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มแม่น้ำสะแกกัง จังหวัดอุทัยธานีฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม
2015การบูรณาการระบบบัญชีครัวเรือนเพื่อการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวริศรา เหล่าบำรุง
2016ผลของไคโตซานต่อสรีรวิทยาและการสะสมมวลชีวภาพของข้าว (Oryza sativa L.) ภายใต้สภาวะการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซนฤทัยรัตน์ โพธิ; ชลดา ธีรการุณวงศ์
2016ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์พุทธพร ไสว
2016ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์และผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยนวพร ประสมทอง
2015การพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาถ่านกัมมันต์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอนุสรณ์ สินสะอาด; ชัชชัย เขื่อนธรรม
2015การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอำเภอลาดยาว และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์พัชราภา สิงห์ธนสาร
2016การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์อาวีพร ปานทอง; ชม ปานตา
2016การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วรรณคดีโบราณด้วยการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษา อิเหนาอาทิตย์ ดรุนัยธร
2016แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน : ศึกษากรณี การจัดการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อำเภอแม่เปิ่น จังหวัดนครสวรรค์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
2016การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตรวรรษ ที่ 21ทองแดง สุกเหลือง
2016การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไกรวิชญ์ ดีเอม
2016แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีจิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์; เพ็ญนภา มณีอุด
2016ระบบสารสนเทศฐานความรู้ชุมชนผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับท้องถิ่นสมพร พูลพงษ์
2016กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานีรติบดี สิทธิปัญญา
2014ผลของเหล็กคีเลตและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำขาไก่ด่าง (Hygrophila polysperma) และ โรทาล่า (Rotala macrandra)สุรภี ประชุมพล
2014รูปแบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวอภิปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์วุฒิชัย พิลึก
2014ผลเฉลยรูปแบบปิดของสมการการอัดตัวระบายน้ำ ความเครียดเท่า โดยวิธีการแยกตัวแปรชญานันทน์ ทองดี; สุเทพ นิ่มนวล
2014การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบแผงรับความร้อนรังสีอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์; ปฐมพงค์ จิโน; ถิรายุ ปิ่นทอง
2014การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์สุวชัช พิทักษ์ทิม; วนัช คุ้งบรรพต; ลฎาภา แผนสุวรรณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41