Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014รูปแบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวอภิปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์วุฒิชัย พิลึก
2014ผลของเหล็กคีเลตและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำขาไก่ด่าง (Hygrophila polysperma) และ โรทาล่า (Rotala macrandra)สุรภี ประชุมพล
2014การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
2014การวิเคราะห์ปัจจัยการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วรพรรณ เจริญขำ; ไอริน ชุ่มเมืองเย็น; พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
2014การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์สุวชัช พิทักษ์ทิม; วนัช คุ้งบรรพต; ลฎาภา แผนสุวรรณ์
2014สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วชิรา รินทร์ศรี; ลักษมี งามมีศรี; ภัทราพร รินทร์ศรี
2014สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภัทรา บุญนิธี; วันวิสาข์ พูลทอง
2014การศึกษาผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014ผลเฉลยรูปแบบปิดของสมการการอัดตัวระบายน้ำ ความเครียดเท่า โดยวิธีการแยกตัวแปรชญานันทน์ ทองดี; สุเทพ นิ่มนวล