วิจัย Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41
Issue DateTitleAuthor(s)
2014การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014การศึกษาผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
2014การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
2014การวิเคราะห์ปัจจัยการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วรพรรณ เจริญขำ; ไอริน ชุ่มเมืองเย็น; พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
2014สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วชิรา รินทร์ศรี; ลักษมี งามมีศรี; ภัทราพร รินทร์ศรี
2014สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภัทรา บุญนิธี; วันวิสาข์ พูลทอง
2014การพัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ดนธินี ฟองคำ
2014การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์คุณากร กรสิงห์; ณัฐชัย นิ่มนวล
2014การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในน้ำโดยใช้สารสกัดแทนนินเป็นรีเอเจนต์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
2014เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล; ถิรายุ ปิ่นทอง; โกเมน หมายมั่น; ธีรพจน์ แนบเนียน
2014การผลิตไบโอแบตเตอรี่จากผลไม้และกรดผลไม้โกเมน หมายมั่น; ถิรายุ ปิ่นทอง; วัชระ ชัยสงคราม
2015ผลของการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเจ้าขาวผสมข้าวหอมมะลิศรัณยา เพ่งผล
2015ความหมาย และรูปแบบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ; กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
2014การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าโพ จังหวัดอุทัยธานีนวพร ประสมทอง
2014การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เกมวี ในวิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 10 - 12 ปีธนสิริ โชคทวีพาณิชย์; สยาม ทองใบ; ทินกร ชอัมพงษ์; วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์; สมบัติ ศรีทองอินทร์
2014การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโซ่อุปทานข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ; สุรชัย บุญเจริญ; เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
2014แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวทำนายทางด้านอาชญาวิทยาศิริวรรณ กมลสุขสถิต
2014ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบหดตัววางนัยทั่วไปโดยวงศ์ของระยะทางอย่างอ่อนบนปริภูมิเมตริกบริบูรณ์สมบูรณ์ นิยม
2015การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนสิทธิ์ คณฑา
2013ศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนธนสิทธิ์ คณฑา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41