Please use this identifier to cite or link to this item: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/367
Title: แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
Other Titles: Approach graphic design on the packaging to communicate Flavors and Look of honey products.
Authors: จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
เพ็ญนภา มณีอุด
Keywords: แนวทางการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
น้ำผึ้ง
Issue Date: 2016
Publisher: คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
Abstract: บรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากการปกป้องรักษาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ยังทำหน้าที่อีก 2 บทบาทหลัก คือ การโฆษณาและการขาย (ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ, 2541) อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลอาหาร เช่น ข้อมูลด้านโภชนาการ ส่วนประกอบของอาหาร วันที่ผลิต วันหมดอายุ คำแนะนำ และเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือเลขอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่แสดงรวมไว้ซึ่งรูปร่างลักษณะของภาชนะบรรจุและการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ บทบาทในหน้าที่นี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็น พนักงานขายเงียบ ที่ทำหน้าที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อ น้ำผึ้ง เป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง โดยปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกน้ำผึ้ง จำนวน 8,945.17 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 577.64 ล้านบาท มีตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศเยอรมนี ไต้หวัน และซาอุดีอาระเบีย กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรให้แข่งขันกับต่างประเทศโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งน้ำผึ้งเป็นสินค้าทางการเกษตรชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก จึงสนับสนุนให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้ราคาน้ำผึ้งที่สมเหตุผลสอดคล้องกับคุณภาพของน้ำผึ้ง รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อก่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นการยกระดับน้ำผึ้งไทยสู่ครัวโลก(หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 28 สิงหาคม 2556) กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทันธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมการการทำสวนผลไม้ เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำผึ้ง ในขณะเดียวกันผึ้งช่วยผสมเกสรให้กับพืชผลไม้ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง และต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน การวิจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง จะเกิดประโยชน์กับกลุ่มชุมชนในประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งเพื่อขายในประเทศหรือเพื่อส่งออก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์เฉพาะชุมชนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาประชาชนเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายรายได้ไปยังส่วนภูมิภาคและกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(นิพนธ์ เชื้อเมืองแมน,2542) อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการรับรู้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ จึงมีการค้นคว้าแนวทางในการใช้องค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ซึ่งจะเป็นตัวนำเสนอและบ่งบอกรสชาติ หน้าตา ของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ รวมถึงต้องมีความสวยงามเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หยิบจับสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาจนเกิดการตัดสินใจซื้อ
URI: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/367
Appears in Collections:วิจัย

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.