Please use this identifier to cite or link to this item: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/368
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorไกรวิชญ์ ดีเอมth_TH
dc.date.accessioned2019-10-28T10:06:41Z-
dc.date.available2019-10-28T10:06:41Z-
dc.date.issued2016th_TH
dc.identifier.urihttp://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/368-
dc.description.abstractปัจจุบันการจัดการศึกษาของทุกสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ 9 หมวด โดยหมวด 4 ว่าด้วย “แนวการจัดการศึกษา” ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีหมวดอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่เกื้อหนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 7) นโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาจากเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (Active Participation) โดยใช้เทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายแม่บททำงานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 ที่มีเจตนารมณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพนั้น กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบมวลชนที่มี การปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งานเครือข่ายระดับโลกอย่างอินเทอร์เน็ต ในประเทศที่เจริญแล้วผู้คนจะนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการในอินเทอร์เน็ต การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางอินเทอร์เน็ตยุคใหม่จึงต้องมีความเหมาะสม เพื่อให้การรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อสังคมในหลากหลายระบบ โดยเฉพาะระบบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้การออกแบบ พัฒนา และการใช้นวัตกรรมการศึกษา กลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญ มีการจัดชั้นเรียนจากการเลือกวิชาเรียนตามความสนใจของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classes) มาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจับกลุ่มกันทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันสิ่งที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งแบ่งปันความชำนาญ และทักษะความสามารถต่างๆ ร่วมกัน เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ามากขึ้น รูปแบบการเรียนรู้แบบเสมือนจริงก็ปรับเปลี่ยนไปหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะที่เรียกกว่า เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554) จากการศึกษาเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ มีวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย และความสนใจที่ร่วมกันโดยการใช้ภาษาการเรียนรู้เหมือนกัน มีกิจกรรมการเรียนที่คล้ายคลึงกัน และอาจจะมีความเชื่อที่เหมือนกันอีกด้วย สภาพการเรียนรู้จะถูกเรียกว่าเป็น ชุมชนเสมือน (Virtual Community) ชุมชนออนไลน์ (Online Community) หรือชุมชนไซเบอร์ (Cyber Community) ที่อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของชุมชนด้วยกันที่สามารถเชื่อมโยงกันและกันได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันลักษณะของการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2549 : 55) เทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ หรือวัตถุ โดยผู้เรียนเป็นผู้กระทำใน สิ่งแวดล้อมเสมือนนั้น ภาพสามมิติเป็นนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ในการรับรู้ และระลึกได้ของผู้เรียน สามารถอธิบายความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้น (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) เทคโนโลยี Flash Animation ในรูปแบบสามมิติช่วยกระตุ้นจินตนาการ ส่งเสริมความคิดในระดับสูงสามารถส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีขนาดของไฟล์ที่เล็กกว่าภาพสามมิติในรูปแบบอื่นๆ รูปแบบของ 3D Flash Animation เมื่อต่อเติมอยู่ ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงและสิ่งแวดล้อมเสมือน จะเห็นว่าส่วนต่อเติมเสมือน จะอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงมากกว่า จึงเป็นเหตุให้สามารถใช้งานร่วมกับมนุษย์ ได้ง่ายกว่า เนื่องจากมนุษย์มีความคุ้นเคยกับความสิ่งแวดล้อมจริงมากกว่าเสมือน (Azuma, Baillot & Behringer,2001) เทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน การศึกษา ให้ข้อมูลสาระที่ด้านการศึกษากับผู้เรียนได้ทันที ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง ผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ครูผู้สอนเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนผ่านการสาธิต การสนทนา รูปแบบการเรียนรู้จะปรับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้มากขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ สถานศึกษา นักการศึกษา ผู้สอนจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับมีประสบการณ์มีความหมายลึกมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กับสถานที่หรือวัตถุที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยภาพสามมิติ โดยการผนวกเข้ากับการเรียนรู้แบบสำรวจด้วยเทคโนโลยีมือถือและอุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ทำให้การเรียนสามารถจะขยายออกหรือย้ายการเรียนรู้สู่นอกห้องเรียนมากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้จากรูปแบบเดิม และในบางกรณีเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สามารถผนวกเข้ากับรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ เข้าไป เช่น การนำมาใช้กับเกมการศึกษา นำมาใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และนำมาใช้การเรียนรู้แบบท้าทาย เป็นต้น (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554)th_TH
dc.description.sponsorshipทุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์th_TH
dc.language.isoth_THth_TH
dc.publisherคณะครุศาสตร์th_TH
dc.subjectพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนth_TH
dc.subjectเทคโนโลยีออคเมนเต็ดth_TH
dc.subjectเรียลลิตี้th_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์th_TH
dc.title.alternative-th_TH
dc.typeResearchth_TH
Appears in Collections:วิจัย

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.