Please use this identifier to cite or link to this item: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/373
Title: การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
Other Titles: Development of higher order thinking to application in life skills test for student in faculty of science and technology Nakronsawan Rajabhat University.
Authors: อาวีพร ปานทอง
ชม ปานตา
Keywords: การพัฒนา
ทักษะการ
การประยุกต์
การดำเนินชีวิต
Issue Date: 2016
Publisher: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Abstract: การใช้ความคิดมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการดำรงชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จนั้น ต่างก็เป็นผลมาจากการคิดอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดในลักษณะต่างๆที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ประกอบกับโลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้มนุษย์ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวเข้ากับสังคมและหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นกระบวนการด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จต่อไป การทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการจัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ เพราะการคิดทำให้บุคคลรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทำให้บุคลเกิดทักษะการคิดขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดได้จากผลการวัดและประเมินผลความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน เครื่องมือการวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือที่มีคุณภาพย่อมให้ผลการวัดที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งใช้เครื่องมือที่หลากหลาย และอาจจะไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ คือ คุณสมบัติของข้อคำถามซึ่งไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มของผู้สอบ ทำให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อน ไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข อ้างอิงไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือการวัดทักษะการคิดขั้นสูง เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้รู้ถึงระดับความสามารถของผู้เรียน และยังเป็นตัวชี้วัดว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด กล่าวได้ว่าปัญหาการวัดผลการเรียนของไทยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียน การศึกษาของไทยที่ผ่านมาใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบท่องจำส่งผลให้ข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ใช้เป็นการวัดความจำมากกว่าที่จะวัดกระบวนการคิดขั้นสูง คือการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสาขาดังกล่าวมีลักษณะสำคัญที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังอยู่ในขั้นปรับปรุงคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สุมาลี เขื่อนแก้ว. 2552 :2) แบบวัดทักษะการคิดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ แบบทดสอบที่ใช้กับผู้สอบครั้งละหลายๆ คน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน แบบทดสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory) เป็นแบบทดสอบที่มีข้อสอบจำนวนมาก และค่าความยากง่ายต้องกระจายครอบคลุมสำหรับผู้สอบที่มีความสามารถสูงจนถึงผู้สอบที่มีความสามารถต่ำ และอาจจะทำให้เกิดการเดาของการตอบข้อสอบได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดมากขึ้น ในปัจจุบันนักวัดผลจะให้ความสำคัญกับความสามารถของผู้สอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายใน (Latent Trait) ที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง นักวัดผลจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดคุณลักษณะภายในของผู้สอบ ที่เรียกว่า ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory: IRT) เป็นทฤษฎีที่ใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบและความคลาดเคลื่อนจากการวัด และประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบแต่ละข้อได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งการหาค่าความเชื่อมั่นโดยประยกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) ยังสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงไปยังประชากรอีกด้วย จากความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดขั้นสูงของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ และทักษะในการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ NT, O-NET, PISA และ TIMMS เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ได้ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552) ในระดับอุดมศึกษาการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบควาสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาในการเรียนเป็นหลัก จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อนำผลที่ได้ไปวัดระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันได้แก่ การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่ทำอยู่เป็นประจำได้อย่างเหมาะสม และแยกแยะสถานการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมกับนำเอาความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั้น และยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
URI: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/373
Appears in Collections:วิจัย

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.