Please use this identifier to cite or link to this item: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/376
Title: ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์และผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย
Other Titles: The characteristic business of logistics and the impact of management strategies logistics affecting the operation of the business logistics in Thailand
Authors: นวพร ประสมทอง
Keywords: ผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์
ธุรกิจ
กลยุทธ์
ผลกระทบ
Issue Date: 2016
Publisher: คณะวิทยาการจัดการ
Abstract: ในปัจจุบันเป็นยุคของกระแสโลกาภิวัฒน์ (grobalization) ซึ่งก่อให้เกิดสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (new economy) หรือเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความคิดใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มาพร้อมกับสินค้าและการให้บริการ การค้าระหว่างประเทศทั้งสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศผู้ส่งออกรุนแรงขึ้น (กรมการค้าภายใน สภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2557 : ) การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุกิจเนื่องจากกิจกรรมการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการตลาด ซึ่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้การขนส่งเพื่อลำเลียงวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานและขนส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จส่งต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้า (จักกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543 : 1) ดังนั้น จะเห็นไดว่าการขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาแนวโน้มว่าผู้บริโภคมีความต้องขึ้น รวมทั้งความต้องการสินค้าที่รวดเร็วขึ้นบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณการบริโภคที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างพัฒนาคุณภาพสินค้าและระบบจัดส่งสินค้าของตนให้สามารถตอบสอนงความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (โกศล ดีศีลธรรม,2547 : 18)
URI: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/376
Appears in Collections:วิจัย

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.