Please use this identifier to cite or link to this item: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/473
Title: การพัฒนารูปแบบ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้ง
Other Titles: Design development and value added of the basketry products from banana dried leaf
Authors: รพีพัฒน์ มั่นพรม
นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ยุวดี ทองอ่อน
Keywords: การพัฒนา
การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จักสานใบตองแห้ง
development
value added
the basketry products from banana dried leaf
Issue Date: 2018
Publisher: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณสมบัติของใบตองแห้งจำกกล้วยแต่ละสำยพันธุ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้งที่ได้รับการยอมรับจำกผู้บริโภค และเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้ง โดยการพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวและกำรย้อมสีผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษำ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เอกสาร สัมภำษณ์จากปราชญ์ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาและการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ตลอดจนทำการอบรมเชิงปฏิบัติกำรต่อผู้ผลิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด โดยนำเสนอแบบร่างเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เครื่องประดับร่างกาย รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือที่เน้นการออกแบบสมัยใหม่ ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมของวัสดุเงิน ติดบนแผ่น ใบตองทอลายสีธรรมชาติ ชุดที่ 2 ชุดเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดแจกัน โคมไฟ และที่ใส่ของ เน้นการออกแบบที่ใช้การทอใบตองแห้งเป็นผืนจากเครื่องทอลาย แล้วนำมาประกอบกับโครงไม้ ซึ่งฉลุลายไม้เป็นลักษณะลายไทยประยุกต์ ชุดที่ 3 ชุดของใช้ รูปแบบที่ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กระเป๋า 3 ใบชุด ผลิตจากใบตองแห้งโดยใช้การทอเป็นผืนจากเครื่องทอลายผสมผสานกับงานเครื่องหนัง เน้นการออกแบบสมัยใหม่ และชุดที่ 4 ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารรูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน เน้นการออกแบบแนววินเทจผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้งที่ได้รับการยอมรับจำกผู้บริโภค จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จ่ากกลุ่มผู้ผลิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผลรวมของความพึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
The purpose of this research was to study the properties of the kind banana dried leaves. And to develop products from dried bananas that, and to develop products from dried bananas that have been accepted by consumers. And publish the works in academic journals. As part of the research of the value added products woven from banana dried leaves by developing a stranded helix and staining. The research was conducted to collect data from interviews with community sorority products from banana dried leaves in Angthong District, Banphotphisai. Nakhon Sawan Province Education and Product Development From the experts in each science. The workshop is organized by the manufacturer. Students and interested persons the instruments used in this study were interview form and satisfaction evaluation form product creation and marketing. Presented there are too developed from prototypes, namely the first of set there is body jewelry, selected models include earrings, necklaces and bracelets that emphasize modern design. Take the triangle shape of the silver material. Decorated on the leaves of natural color. The second of sets there are home décor, selected models are set of vases, lanterns and putty. The emphasis is on the design of the weaving of dry banana leaves from the machine. Then put together with wooden frames. The third of set they chosen models there are three bags, made from banana dried leaves, woven from woven fabric combined with leather work. Focus on modern design and four design of tableware. The selected models are Tissue Boxes, Coaster Mugs, and Vintage Design Pads. Effects of technology transfer on community. And the process of developing products from dried banana leaves that have been accepted by consumers. Number of participants sixty people there are students and interested persons, sum of satisfaction in all aspects at the level of satisfaction, compared to the criteria set.
URI: http://ns.nsru.ac.th/handle/nsru/473
Appears in Collections:วิจัย / บทความ ผลงานตีพิมพ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
กลุ่ม 2 ลำดับ 14.pdfรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 41.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.