วิทยานิพนธ์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิทวัส แก้วสม
2018รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาวันวิสา วิเชียรรัตน์
2018รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวรรนิกา อภัยภักดิ์
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการสอนอุปมาอุปไมย เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วนิดา พูลพันธ์ชู
2017ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ศึกษากรณี ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีวิรัช ตั้งประดิษฐ์
2019แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ทองเพียร เตยหอม
2018การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทินกร ชอัมพงษ์
2019การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น “เมืองทัพทัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ฐาปกรณ์ จิ๋วสุข
2019รูปแบบการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธีรพจน์ แนบเนียน
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สุปราณี กิ่งนาค
2017รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุมาลี ศรีผง
2018แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42สุดารัตน์ งามวิลัย
2018แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ศุภฤกษ์ ศิโรทศ
2017การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีศิริรัตน์ นวนฉวี
2019การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตรศิริรัตน์ นิลนาก
2017ผลกระทบจากนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล : กรณีศึกษาชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์เสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์
2019แนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขสายฝน อาพันกาญจน์
2018แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41รจนา แก้วตา
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปริศนา อิ่มพรหม
2018ผลการสอนภาษาจีนโดยใช้วีดิทัศน์ประกอบ ที่มีต่อความสามารถในการฟัง และการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประภาพร แสนงาม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233